Ιατρική, Ελληνική και ρωμαϊκή

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Galeni Librorvm

Pars I-II
€183,65 €165,28

Galenus scripta minora

Ότι ο άριστος ιατρός και φιλόσοφος, περί εθών, ότι ταις του σώματος κράσεσιν αι της ψυχής δυνάμεις έπονται, περί της τάξεως των ιδίων βιβλίων προς Ευγενιανόν, περί των ιδίων βιβλίων
€52,06 €46,85

H διατροφική παράδοση στην Ελλάδα

Ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές
€20,19 €18,17

Mythology and Medicine in Ancient Greece

An Odyssey from Sorcery to Science
€12,23 €11,01

Άπαντα 1

Περί των ιδίων βιβλίων, Περί της τάξεως των ιδίων βιβλίων προς Ευγενιανόν, Των Ιπποκράτους γλωσσών εξήγησις
€12,78 €11,50

Άπαντα 1

Περί ύλης ιατρικής Α
€12,78 €11,50

Άπαντα 1

Γενική ιατρική: Όρκος, Νόμος, Περί αρχαίης ιητρικής, Περί ιητρού, Περί τέχνης, Περί ευσχημοσύνης, Παραγγελίαι, Αφορισμοί
€13,85 €12,46

Άπαντα 1

Ιατρικαί συναγωγαί Α'-Δ'
€14,00 €12,60

Άπαντα 10

Μαιευτική - εμβρυολογία: Περί επικυήσεως, Περί εγκατατομής εμβρύου, Περί επταμήνου, Περί οκταμήνου, Περί οδοντοφυΐης, Περί εβδομάδων
€12,78 €11,50

Άπαντα 10

Περί χρείας μορίων Α΄-Γ΄
€15,98 €14,38

Άπαντα 11

Περί χρείας μορίων Δ', Ε'
€12,78 €11,50

Άπαντα 11

Χειρουργική: Περί των εν κεφαλή τρωμάτων, Κατ' ιητρείον, Περί αγμών, Περί ελκών, Περί αιμορροΐδων, Περί συρίγγων
€14,91 €13,42

Άπαντα 12

Περί χρείας μορίων ΣΤ'-Ζ'
€14,91 €13,42

Άπαντα 12

Ορθοπεδική: Περί άρθρων, Μοχλικός
€13,85 €12,46

Άπαντα 13

Επιδημιών το πρώτον, Επιδημιών το δεύτερον, Επιδημιών το τρίτον, Επιδημιών το τέταρτον
€14,91 €13,42

Άπαντα 14

Περί χρείας μορίων ΙΑ΄- ΙΓ΄
€15,98 €14,38

Άπαντα 14

Επιδημιών το πέμπτον, Επιδημιών το έκτον, Επιδημιών το έβδομον
€13,85 €12,46

Άπαντα 15

Περί χρείας μορίων ΙΔ΄-ΙΖ΄
€15,98 €14,38

Άπαντα 15

Περί χρείας μορίων ΙΔ΄-ΙΖ΄
€15,00 €13,50

Άπαντα 15

Περί ασθενειών: Περί νούσων το πρώτον, Περί νούσων το δεύτερον, Περί νούσων το τρίτον, Περί νούσων το τέταρτον
€18,11 €16,30

Άπαντα 16

Παθήσεις - επιληψία: Περί παθών, Περί των εντός παθών, Περί ιερής νούσου, Περί τόπων των κατά άνθρωπον
€18,11 €16,30

Άπαντα 16

Περί διαφοράς πυρετών
€9,59 €8,63

Άπαντα 17

Επιστολαί, Δόγμα Αθηναίων, Επιβώμιος, Πρεσβευτικός
€7,46 €6,71

Άπαντα 2

Προς Πατρόφιλον περί συστάσεως ιατρικής: Τέχνη ιατρική
€14,91 €13,42

Άπαντα 2

Περί της ύλης ιατρικής Β΄
€11,72 €10,55

Άπαντα 2

Προληπτική ιατρική: Προγνωστικόν, Προρρητικός Α' και Β', Κωακαί προγνώσιες
€14,91 €13,42

Άπαντα 23

€14,91 €13,42

Άπαντα 24

€14,00 €12,60

Άπαντα 25

€14,00 €12,60

Άπαντα 26

Υγιεινών Α-Γ
€17,04 €15,34

Άπαντα 27

Υγιεινών Δ' -ΣΤ'
€13,85 €12,46

Άπαντα 28

Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων
€20,24 €18,22

Άπαντα 3

Προτρεπτικός επ' ιατρικήν: Περί της αρίστης διδασκαλίας: Ότι ο άριστος ιατρός και φιλόσοφος: Περί αιρέσεων τοις εισαγομένοις: Περί της ιατρικής εμπειρίας: Περί των καθ' Ιπποκράτην στοιχείων Α, Β
€17,04 €15,34

Άπαντα 3

Περί ύλης ιατρικής Γ
€10,65 €9,58

Άπαντα 3

Παθολογία - οφθαλμολογία: Περί αέρων, υδάτων, τόπων: Περί χυμών: Περί φυσών: Περί κρισίων: Περί κρισίμων: Περί όψιος
€10,65 €9,58

Άπαντα 4

Περί ύλης ιατρικής Δ΄
€11,72 €10,55

Άπαντα 4

Ανατομία - φυσιολογία: Περί ανατομής, Περί καρδίης, Περί αδένων, Περί σαρκών, Περί οστέων φύσιος, Περί φύσιος ανθρώπου, Περί γονής, Περί φύσιος παιδίου
€12,78 €11,50

Άπαντα 4

Περί κράσεων
€13,85 €12,46

Άπαντα 5

Διαιτητική - θεραπευτική 1: Περί διαίτης Α-Δ
€9,59 €8,63

Άπαντα 5

Περί φυσικών δυνάμεων
€14,91 €13,42

Άπαντα 5

Περί ύλης ιατρικής Ε΄
€9,59 €8,63

Άπαντα 6

Περί απλών φαρμάκων Α
€11,72 €10,55

Άπαντα 6

Περί τύπων: Προς τους περί τύπων γράψαντας ή περί περιόδων: Περί πλήθους: Περί τρόμου και παλμού και σπασμού και ρίγους
€17,04 €15,34

Άπαντα 6

Διαιτητική - θεραπευτική 2: Περί διαίτης οξέων, Περί διαίτης υγιεινής, Περί τροφής, Περί υγρών χρήσιος
€10,65 €9,58

Άπαντα 7

Περί απλών φαρμάκων Β΄
€9,59 €8,63

Άπαντα 7

Περί του παρ' Ιπποκράτη κώματος. Περί μαρασμού. Περί των παρά φύσιν όγκων. Περί ανωμάλου δυσκρασίας. Περί κυουμένων διαπλάσεως
€13,85 €12,46

Άπαντα 7

Γυναικολογία 1: Περί γυναικείων Α'
€12,78 €11,50

Άπαντα 8

Περί δυσπνοίας
€15,98 €14,38