Γεωγραφικά δεδομένα- Εισαγωγή στις τεχνολογίες συλλογής

ISBN: 9789606759536
€15,00
€13,50
Η επιτακτική ανάγκη συλλογής γεωγραφικών δεδομένων οδήγησε από το μακρινό παρελθόν στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών και τεχνολογιών, οι οποίες εξελίχθηκαν στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία. Στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών των επιστημών συλλογής της χωρικής (γεωμετρικής) διάστασης των γεωγραφικών δεδομένων και συγκεκριμένα της Γεωδαισίας, Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας, της Τηλεπισκόπησης και της Χαρτομετρίας. Το περιεχόμενο οργανώνεται σε πέντε Κεφάλαια κι απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές Τμημάτων με συνάφεια στις Γεωεπιστήμες, ενώ μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εισαγωγικό εγχειρίδιο για επαγγελματίες κι εκπαιδευτικούς.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΣτεφανάκης, Εμμανουήλ