Εργαστήριο μηχανικής ρευστών και υδροδυναμικών - υδραυλικών εφαρμογών της

ISBN: 9789601613413
€25,47
€22,92
- Ιδιότητες των ρευστών - Υδροστατική πίεση - Μετρήσεις παροχής και πίεσης - Στρωτή και τυρβώδης ροή - Απώλειες σε κλειστούς αγωγούς και κύκλωμα μεταφοράς - Δύναμη των ρευστών-ορμή - Υπερχειλιστές - Υδραυλικό άλμα - Διακλαδώσεις αγωγών-Hardy Cross - Φαινομενολογία κατανομών ταχυτήτων-Εξισώσεις Navier Stokes