Θησαυρός μέλους αργού ειρμολογικού

Εκδότης: University Studio Press
€28,00
€25,20
Ο παρών α΄ τόμος περιλαμβάνει αποκλειστικά αργά ειρμολογικά μέλη και παν ό,τι είναι δυνατόν να ψαλεί εις το είδος αυτό, όπως: στιχηρά προσόμοια, απολυτίκια, καθίσματα, μαστορισμοί, προκείμενα και αλληλουϊάρια. Έτσι, περιλαμβάνονται εκ των αναστασίμων ακολουθιών κάθε ήχου το Θεός Κύριος, το απολυτίκιον μετά του θεοτοκίου, τα καθίσματα, η υπακοή (η οποία επέχει θέσιν καθίσματος και ουχί ορθώς έχει επικρατήσει να λέγηται χύμα), οι αναβαθμοί και το προκείμενον του Όρθρου, οι ειρμοί του αναστασίμου κανόνος, η Τιμιωτέρα μετά των στίχων της ωδής της Θεοτόκου, οι Μακαρισμοί μετά των τροπαρίων, το προκείμενον και το αλληλουϊάριον της Θ. Λειτουργίας.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΕισηγητήςΠαπαγιάννης, Κωνσταντίνος Α.