Κώδηξ ερωτολογίας

Λεξικογραφική κοινωνιολογική εγκυκλοπαίδεια: Μεθ' ερμηνείας εις την γαλλικήν
Εκδότης: Φρυδά
ISBN: 9789608270060
€18,32
€16,49
Ερωτολογία, ούς. Erotologie, θ. Flirtation, πλυθ. θ. Fleurettes ή ερωτική συνομιλία. Ο ερωτολογών, εν τη συνομιλια του μεθ' ωραίας κόρης, θωπεύει διά των βλεμμάτων του τας βελουδίνους παρειάς της, τας οποίας φαντάζεται τρυφεράς και ηδονικά, την ξανθήν κόμην νεφελώδη και βοστρυχομένην, εφ' ής η κεφαλή του αναπαυομένη θα εβύθιζε αυτόν εις εκστάσεις παραδείσου τους στρογγυλούς μαστούς υπό τας ρόδινας πτυχάς της αραχνοϋφάντου εσθήτος αναπάλλοντας. Ηδυπαθής επιθυμία τον λούει, ηδονικαί δε και εύθυμοι σκέψεις εκλαμβάνουσαι τον εγκέφαλόν του ως θεάτρου, παραδίδονται εις θελκτικήν πανήγυριν τόσον εντατικωτέραν όσον αυτή λαμπρότερα και μυστηριώδης διατελεί.