Υδρολογία

Εκδότης: Ίων
ISBN: 9789604115488
€18,35
€16,52
Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών γνώσεων των φοιτητών πολυτεχνικών, γεωτεχνικών και τεχνολογικών σχολών στο αντικείμενο της υδρολογίας. Κύριος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών υδρολογικών εννοιών και η εμπέδωση τους με παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις - εφαρμογές. Το βιβλίο αποτελείται από εννέα κεφάλαια, ένα ειδικό κεφάλαιο πρακτικών επιλυμένων ασκήσεων-εφαρμογών και τέλος το παράρτημα. Ειδικότερα, το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη σπουδαιότητα και τα πεδία εφαρμογής της σύγχρονης υδρολογίας, ενώ το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στα βασικά στοιχεία στατιστικής ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων. Ακολουθούν τα Κεφάλαια 3-7 όπου αναλύονται χωριστά οι συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου: ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, διήθηση, κίνηση υπόγειου νερού, εξάτμιση και διαπνοή και επιφανειακή απορροή. Το Κεφάλαιο 8 εστιάζεται στη μέτρηση παροχών υδατορευμάτων καθώς εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για το σχεδιασμό πολλών υδραυλικών έργων. Στο Κεφάλαιο 9 (διόδευση πλημμυρών) αναλύονται οι τεχνικές της χωροχρονικής εξέλιξης των πλημμυρών με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία. Ακολουθεί ειδικό κεφάλαιο με αντικείμενο την παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών - επιλυμένων ασκήσεων και σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία. Στο τέλος (Παράρτημα Α) γίνεται εκτενέστερη αναφορά στις μεθόδους εκτίμησης της εξατμισοδιαπνοής.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΚωτσόπουλος, Σπύρος Ι.