Η περί του ανθρωπίνου σώματος διδασκαλία

ISBN: 9789604575800
€15,98
€14,38
Η παρούσα εργασία αποτελεί συμβολήν εις την κατανόησιν της Ορθοδόξου Χριστιανικής διδασκαλίας περί του ανθρωπίνου σώματος, ως αύτη ευρίσκεται εκπεφρασμένη εν τη Παλαιά και τη Καινή Διαθήκη και τοις συγγράμμασοι των απολογητών, των ι. πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων της Χριστιανικής Εκκλησίας. Το δημοσιευμένον μέρος, εκ της όλης ερεύνης ημών, επερατώθη προ είκοσι περίπου ετών, αλλά μόλις τώρα εμφανίζεται τύποις και απαραλλάκτως υπό την αρχικήν αυτού έκτασιν και διατύπωσιν των συμπερασμάτων ημών, εξαιρέσει προσθηκών τινών γενομένων εις τας υποσημειώσεις των κεφαλαίων περί αγγέλων και περί κακού. Είμεθα βέβαιοι, οτι, δια της ανά χείρας εργασίς ημών, καλύπτομεν υπάρχον κενόν εις την σύγχρονον θεολογιήν γραμματείαν και οτι προσφέρομεν εις τον ενδιαφερόμενον ερευνητήν του ανθρώπου πλουσιώτατον υλικόν, απ'ευθείας εκ των πηγών της πίστεως ημών, δια περαιτέρω θεώρησιν του περί ου πρόκειται θέματος.Εις την παρούσαν έκδοσιν προσετέθησαν δύο εισέτι κεφάλαια, τα οποία δεν υπήρχαν εις το αρχικόν κείμενον της Εναισίμου Διατριβής μας, ούτε και εις την πρώτην εκδόσίν της, του έτους 1977.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΦούγιας, Παναγιώτης Γ.